Trang Chủ Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ultraview

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ultraview

Ultraview Phần mềm dùng để điểu khiển chuột và thao tác trên máy đối phương 

-  Download phần mềm Ultraview tại đây.

- Chạy file cài đặt vừa download và làm theo hướng dẫn:

Chọn Next >

Chọn Next >:

Chọn Next >

Install

Finish

- Chạy phần mềm Ultraview bạn vừa cài đặt. Giao diện quản trị Ultraview gồm 2 thành phần.

  • Sau đó cung cấp ID và Mật khẩu Ultraview của bạn cho nhân viên đang hỗ trợ bạn.